DSC07530board

دومین جلسه هماهنگی جشنواره آموزش دانشگاه در سال 1396 برگزار شد

دومین نشست ویژه معاونان آموزشی دانشکده ها در روز چهارشنبه 23 فروردین ماه 1396 در سالن شورای سازمان مركزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. در این جلسه در خصوص برنامه‎های متمرکز و غیرمتمرکز و  نحوه برگزاری برنامه های متنوع جشنواره آموزش سال 1396 تبادل نظر و تصمیم‎گیری شد.

DSC07534b1