1396

کارگروه ترفیع دانشگاه برگزار شد

هفتمین کارگروه ترفیع دانشگاه در تاریخ 1396/01/26 با حضور دکتر هاشمی (معاون آموزشی دانشگاه)، دکتر بهرامی (معاون پژوهش و فناوری دانشگاه)، دکتر آهنچیان (نماینده رییس دانشگاه)، آقای ساقی (رییس اداره کارگزینی دانشگاه) و خانم صاحبیان (دبیر کمیته ترفیع دانشگاه)، در محل معاونت آموزشی برگزار شد. در این جلسه 90 فرم ترفیع مطرح و در خصوص آن تصمیم‎گیری گردید.