board

سومین جلسه ترفیع دانشگاه برگزار شد

سومین جلسه ترفیع دانشگاه در تاریخ 1396/02/31 ساعت 12 در محل دفتر معاونت آموزشی برگزار گردید. در این جلسه 75 فرم مطرح و در مورد آن تصمیم گیری شد.

IMG 7790