IMG 78board1

جلسه بررسی شاخص‎های سند راهبردی برگزار شد
جلسه بررسی شاخص‎های سند راهبردی حوزه ساعت 8 صبح روز سه شنبه 1396/3/30 با حضور آقایان دكتر هاشمی (معاون آموزشی دانشگاه)، دكتر آهنچیان (مدیر برنامه‎ریزی و توسعه آموزش دانشگاه)، دكتر مشایخی فرد (مشاور معاونت آموزشی دانشگاه)، دكتر گنجعلی (مدیر خدمات آموزشی دانشگاه)، دكتر كرمی (مسئول كمیته برنامه‎ریزی دروس دانشگاه) و دكتر مهدیخانی (معاون مدیریت برنامه‎ریزی و توسعه آموزش دانشگاه) تشكیل شد.
و در این جلسه در خصوص آمار دریافتی از سیستم سدف مرتبط با برخی از شاخص‎های مورد نظر، بررسی و تبادل نظر صورت گرفت و در نهایت تصمیم مقتضی اتخاذ گردید.
در ادامه نيز شاخص‎های سند راهبردی حوزه و با نگاهی ويژه به آن تعداد از شاخص‎ها كه در حال حاضر تعريف عملياتی برای آن ها ارائه نشده است مورد بررسی قرار گرفت و در هر مورد تصميماتی اتخاذ گرديد.

IMG 78b1