board

چهارمین جلسه ترفیع دانشگاه برگزار شد

چهارمین جلسه ترفیع دانشگاه در تاریخ 1396/04/04 ساعت 10 در محل دفتر معاونت آموزشی برگزار گردید. در این جلسه 86 فرم مطرح و در مورد آن تصمیم گیری شد.