IMG board

جلسه شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه برگزار شد

جلسه شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه روز دوشنبه مورخ 1396/04/12 با حضور اعضاء در اتاق شورای سازمان مركزی تشكیل گردید و تصمیمات زیر اتخاذ  گردید.

  • موضوع پیشنهاد مدیریت محترم نشر آثار علمی دانشگاه در خصوص پذیرش نشر آثار اعضای محترم هیات علمی دانشگاه در راستا و متناسب با بازنگری برنامه‎های درسی با توجه به تغییر در برنامه‎های درسی و تعریف دروس جدید مطرح و پس ازطرح مشكلات مربوط به ترجمه كتاب، نبود تعریف دقیق برای تدوین، تصنیف، تالیف و گردآوری و مشكلات انتشارات دانشگاه در زمینه پخش كتاب‎های منتشر شده، نقد و ارزیابی و چاپ كتاب، مقرر شد جلسه‎ای به منظور انتقال پیشنهادها و مشكلات مطرح شده با انتشارات و شورای پژوهشی دانشگاه تشكیل گردد.
  • موضوع ارایه راهكارهای مناسب به منظور تسریع در بررسی و اتمام بازنگری برنامه‎های در حال اجرا مورد بحث و گفت وگو قرار گرفت و مقرر شد مجریانی كه مایل به اجرای برنامه از مهرماه سال 96 بوده و درانجام مطالعات پشتیبان خود پیشرفت قابل توجهی داشته‎اند می‎توانند مطالعات پشتیبان و برنامه درسی خود را در شورا ارائه نماید و در صورت تایید كفایت مطالعات پشتیبان و برنامه درسی در شورا، برنامه برای نیمسال مهرماه ارائه و اسناد مطالعات پشتیبان و برنامه درسی تا بهمن ماه 96 آماده و ارائه شود و در خصوص سایر مجریان نیز روال عادی بازنگری ادامه یابد .
  • درخواست گروه بیوتكنولوژی و به نژادی گیاهی مبنی براستفاده از برنامه مصوب وزارت علوم برای دوره ارشد و دكتری ژنتیك و به نژادی گیاهی با توجه به  مشاركت دانشگاه فردوسی با دانشگاه تبریز به عنوان همكار طرح در بازنگری  برنامه درسی مقرر شد برنامه از مهرماه اجرا شود و هم زمان، سندی از مطالعات انجام شده و  مستندسازی تجربیات مجریان و همكاران مشاركت كننده در بازنگری برنامه درسی، توسط خانم دكتر مشتاقی جهت ارائه به شورا تهیه شود .
  • درخواست شماره 2004 مورخ 1396/02/20 دانشكده علوم اداری و اقتصادی درخصوص تقلیل واحدهای درسی رشته مدیریت كسب وكار در مقطع كارشناسی ارشد مطرح گردید و مقرر شد برنامه تصویب شده وزارت عتف برای دانشجویان ورودی 96 اجرا شود و برنامه درسی برای دانشجویان سال 97 مورد بازنگری قرار گیرد.