800305

 

 ارائه تجربه موفق برنامه‎ریزی درسی دانشگاه فردوسی مشهد

 دکتر مرتضی کرمی مسئول کمیته تخصصی برنامه‎ریزی درسی دانشگاه فردوسی مشهد در همایش برنامه‎ریزی و گسترش آموزش عالی طراحی و تدوین چارچوب مطالعات پشتیبان به منظور عینیت بخشیدن به فرایند بازنگری برنامه درسی و شواهد قضاوتی جهت ارزیابی آن را اصلی‎ترین ویژگی متمایزکننده تجربه دانشگاه فردوسی مشهد از تجارب سایر دانشگاه‎ها دانست.

همایش برنامه‎ریزی و گسترش آموزش عالی با تلاش حوزه معاونت آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری و با حضور سردار رحیم صفوی دستیار عالی فرماندهی معظم کل قوا و عضو شورای برنامه‎ریزی آموزش عالی، دکتر حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان فارسی و رئیس شورای تحول علوم انسانی، رئیس دانشگاه تربیت مدرس و مدیران معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در روز چهارشنبه 28 مهر ماه 96 در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.

دکتر مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزیر علوم در این همایش گفت: تلفیق کارگروه‎های برنامه‎ریزی و گسترش آموزش عالی در راستای هماهنگی و ارتباط بیشتر و رصد و نظارت بر روند عملیاتی شدن برنامه‎های درسی در دانشگاه‎ها صورت گرفت.

وی با ارائه گزارشی از وضعیت آموزش عالی کشور از بعد جمعیت دانشجویی، رشته‎های تحصیلی و مقایسه زیر نظام‎های مختلف آموزش عالی، به بیان اهداف آموزش عالی کشور در سند چشم انداز بیست ساله، نقشه جامع علمی کشور و برنامه ششم توسعه پرداخت و گفت: اهداف کمّی مورد نظر در این اسناد استخراج شده است و نقشه عمل معاونت آموزشی و شوراهای برنامه‎ریزی و گسترش آموزش عالی محسوب می‎شود.

دکتر مرتضی کرمی مسئول کمیته تخصصی برنامه‎ریزی درسی دانشگاه فردوسی مشهد نیز در این همایش به ارائه تجربه دانشگاه فردوسی مشهد در این زمینه پرداخت. وی به ساختار سه سطحی برنامه‎ریزی درسی دانشگاه اشاره نموده و پیش بینی نقش تسهیل‎گر برنامه درسی در دانشکده‎ها و عدم پیش بینی ساختار مشخص و محدود کننده در سطح گروه را اصلی‎ترین وجوه این ساختار بیان نمودند.

دکتر مرتضی کرمی طراحی و تدوین چارچوب مطالعات پشتیبان به منظور عینیت بخشیدن به فرایند بازنگری برنامه درسی و شواهد قضاوتی جهت ارزیابی آن را اصلی‎ترین ویژگی متمایزکننده تجربه دانشگاه فردوسی مشهد از تجارب سایر دانشگاه‎ها دانست. تحلیل اسناد فرادستی، بررسی برنامه‎های درسی دانشگاه‎های برتر ایران و دنیا، پایش وضعیت دانش آموختگان و دیدگاه کارفرمایان به عنوان بخش‎های اصلی این مطالعات معرفی شد و تاکید نمودند هر گونه بازنگری برنامه درسی در هر سطحی منوط به انجام و ارائه اینگونه مطالعات می‎باشد. مسئول کمیته تخصصی برنامه‎ریزی درسی دانشگاه در ادامه ضمن تشریح فرایند بازنگری برنامه درسی در دانشگاه، معیارهای ارزیابی برنامه درسی بازنگری شده در سه محور غنی سازی، بومی سازی و ارزش مداری مطرح و فرایند ارزیابی را تشریح نمود.

800303