جلسه شورای برنامه‎ریزی درسی برگزار شد

 

Untitled-1

جلسه شورای برنامه‎ریزی درسی دانشگاه ساعت 8 روز دوشنبه مورخ 1396/05/02 با حضور اعضا در محل دفتر معاونت آموزشی دانشگاه برگزار گردید .در آغاز جلسه آقای دكتر كرمی گزارشی از همایش برنامه‎ریزی درسی برگزار شده توسط معاونت آموزشی وزارت عتف و رئوس مطالب ارایه شده در همایش مزبور توضیحاتی ارایه نمودند.
سپس درخواست ریاست  محترم دانشكده كشاورزی درخصوص استفاده گروه‎های آموزشی از برنامه‎های درسی بازنگری شده وزارت علوم و مقرر شد موضوع پس از برگزاری جلسه با معاون محترم آموزشی و مدیران گروه‎های آموزشی و بررسی تعداد رشته‎های بازنگری شده تصمیم‎گیری شود. ضمناً مقرر شد مطالعات پشتیبان نیز در وبگاه دانشگاه بارگذاری گردد.