بررسی وضعیت رشته‎های بازنگری شده دانشکده کشاورزی
جلسه‎ای در ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1396/05/07 با حضور آقای دكتر شاهنوشی رییس محترم دانشكده، آقای دكتر ملك زاده معاون محترم آموزشی دانشكده، مدیران محترم گروه‎های آموزشی و آقای دكتر كرمی مسئول محترم كمیته برنامه‎ریزی دانشگاه در دانشكده كشاورزی تشكیل و در خصوص تقاضای گروه‎های آموزشی دانشكده مبنی بر استفاده از برنامه‎های درسی بازنگری شده توسط وزارت عتف، بحث و تبادل نظر صورت گرفت پیشنهاد دانشكده حاكی از عدم نیاز به بازنگری برنامه‎های درسی گروه كشاورزی در دانشگاه فردوسی با توجه به همكاری دانشگاه به عنوان مجری بازنگری بعضی از برنامه‎های درسی وزارت عتف بود و از سوی دیگر با توجه به تقاضای گروه علوم خاك كه برنامه تصویب شده وزارت علوم را برنامه‎ای نیازمند به بازنگری می‎دانستند پیشنهاد شد گروه‎های متقاضی بازنگری فردی را به عنوان مجری بازنگری برای عقد قرارداد معرفی نمایند و موضوع برای تصمیم گیری نهایی در شورای برنامه‎ریزی دانشگاه مطرح شود.  
  960507-1