010101

 

 

دوازدهمین جلسه كارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه برگزار شد

دوازدهمین جلسه كارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه در روز یكشنبه 1396/05/22 در دفتر معاونت آموزشی دانشگاه تشكیل شد. در این جلسه پس از  بحث و بررسی طرح ارائه شده توسط آقای دكتر سرمد (در راستای آئین نامه تشویق و تذكر) مقرر شد تا این طرح پس از امضا توسط معاون آموزشی دانشگاه از ابتدای شهریور ماه سال جاری اجرا و نتیجه در قالب گزارشی توسط مجری طرح  ارائه گردد.

 22061396