01-23-05-96  
جلسه شورای برنامه‎ریزی درسی دانشگاه برگزار شد
جلسه شورای برنامه‎ریزی درسی دانشگاه ساعت 8 روز دوشنبه مورخ 1396/05/23  با حضور اعضا در محل دفتر معاونت آموزشی دانشگاه برگزار گردید .
ابتدا آقای دكتر صابری مدیر محترم نشر دانشگاه در خصوص آمادگی و همكاری انتشارات دانشگاه جهت تالیف، چاپ كتب كمك درسی و درس نامه‎ی اعضای هیات علمی در راستای تحقق اهداف شورای برنامه‎ریزی درسی توضیحاتی بیان نمودند.

سپس به استناد مصوبه مورخ 1396/04/12 شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه مجریان برنامه درسی در خصوص مطالعات پشتیبان انجام شده توضیحات لازم را ارایه نمودند و پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد در رشته «آموزش و بهسازی منابع انسانی » دروس : 1. روش تحقیق   2. آمار   3 .مدیریت منابع انسانی و  4.طراحی آموزشی، برای دانشجویان ورودی نیمسال اول 96-97 ، در رشته «تحقیقات آموزشی » دروس : 1. روش تحقیق 2. آمار 3 .ارزشیابی آموزشی 4.كاربرد آزمون‎ها برای دانشجویان ورودی 96-97  و در رشته «روانشناسی تربیتی» دروس : 1. روش‎های آماری در روانشناسی  2. نظریه تحول روانی  3 . مبانی فلسفه و قلمرو روانشناسی تربیتی 4.متون زبان انگلیسی برای دانشجویان ورودی نیمسال اول 96-97 ارایه شود. 02-23-05-96