12-6-96-02

سیزدهمین جلسه كارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه برگزار شد

سیزدهمین جلسه كارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه روز یكشنبه 1396/06/12 در دفتر معاونت آموزشی دانشگاه برگزار شد. در این جلسه پس از بحث و بررسی آیین نامه تشویق و تذكر، بندهایی از آن مورد بازنگری و تصمیم گیری قرار گرفت.

 12-6-96-1