1396-06-27-02  

جلسه برنامه‎ریزی درسی دانشگاه برگزار شد

جلسه برنامه ریزی درسی دانشگاه در تاریخ 1396/06/27 در محل معاونت آموزشی دانشگاه تشکیل شد. در این جلسه آقای دكتر جمیل واعظی مجری بازنگری برنامه‎درسی «علوم گیاهی» در گرایش‎های فیزیولوژی گیاهی و سیستماتیك و بوم شناسی در مقطع كارشناسی ارشد، در خصوص مطالعات پشتیبان انجام شده توضیحاتی ارایه نمودند و پس از بحث و تبادل نظر با ارائه دروس نیمسال اول سال تحصیلی 96-97 موافقت به عمل آمد و با توجه به عدم كفایت مطالعات پشتیبان در زمینه پایش كارفرمایان و بررسی دانشگاه‎های برترمقرر شد  مطالعات پشتیبان و برنامه درسی تكمیل و تا  قبل از نیمسال دوم ارایه شود.
همچنین درخواست گروه زمین شناسی دانشكده علوم مبنی بر استفاده از برنامه درسی مصوب وزارت عتف در رشته زمین گرایش پترولوژی در مقطع كارشناسی ارشد مطرح و با توجه به توضیحات آقای دكتر همام مدیرمحترم گروه زمین شناسی مبنی بر منسوخ شدن برنامه درسی مصوب سال 65 و بازنگری برنامه مزبور در سال 95 از سوی وزارت عتف و بیان نقطه نظرات اعضای شورا، مقرر شد برنامه درسی وزارت علوم به مدت یك سال اجرا و اقدام لازم از سوی گروه جهت معرفی مجری بازنگری برنامه درسی صورت گیرد.

در ادامه آقای دكتر فرزاد قائمی‌ مجری بازنگری برنامه درسی «ادبیات حماسی» در مقطع دكتری، توضیح مختصری درخصوص اقدامات انجام در زمینه مطالعات پشتیبان بیان نمودند و پس از بحث و تبادل نظر  مقرر شد، دروسی كه تغییری در عناوین آن صورت نگرفته است در نیم سال اول سال تحصیلی 96-97  ارایه و مطالعات پشتیبان و برنامه درسی تا قبل از نیم سال دوم ارایه شود.
در نهایت مقرر شد طرح درس و سرفصل دروسی كه متقاضی تخصیص كد درس می‎باشد ارایه شود.                                                                        

        1396-06-27-01