​جلسه شورای مدیران حوزه معاونت آموزشی دانشگاه برگزار شد

جلسه شورای مدیران حوزه معاونت آموزشی دانشگاه ساعت 10 صبح روز سه شنبه 1396/07/11 تشكیل شد. در این جلسه در مورد فعاليت‎ها و ماموریت‎های حوزه‎ معاونت آموزشی تبادل نظر انجام گرفت.

modiran01-11-07-96

modiran11-07-96