جلسه آموزانه برگزار شد

جلسه کارشناسی سامانه آموزانه با حضور معاون و کارشناس مدیریت آموزشی دانشگاه، کارشناسان ادارات آموزش دانشکده ها، کارشناسان مرکز فاوا، کارشناس معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع و کارشناسان حوزه معاونت آموزشی برگزار شد. در این جلسه در خصوص مسائل و مشکلات اطلاعات دروس در سیستم سدف و نحوه ثبت دروس بحث و تبادل نظر گردید.
amuzaneh02