جلسه شورای آموزشی دانشگاه برگزار شد

جلسه شورای آموزشی دانشگاه، روز یكشنبه 1396/07/16 در محل تالار دكتر رجائی دانشكده ادبیات و علوم انسانی با حضور اعضا برگزار و مواردی به شرح زیر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در ابتدای جلسه و بعد از سخنان كوتاه آقای دكتر آهنچیان در خصوص برگزاری جلسات شورا در دانشكده‎ها و به عنوان آغاز این دفتر، برگزاری اولین جلسه شورا در دور جدید در دانشكده ادبیات و علوم انسانی، آقای دكتر پیشقدم، در قالب یك گزارش آموزشی، اقدامات انجام شده و نقطه نظرات مرتبط با موازین آموزشی را مطرح كردند و به نکاتی از قبیل آموزه، كلاس اختیاری برای دانشجویان دوره دكتری اشاره كردند. مدیران محترم گروه‎های آموزشی دانشكده نیز نقطه نظرات خویش را در قالب پیشنهاداتی بیان نمودند.
DSC 2378board
بعد از آن آقای دكتر آهنچیان ضمن استقبال از عمده پیشنهادات ارائه شده نكاتی را بیان كردند و در راستای تشریك مساعی معاونین محترم آموزشی دانشكده‎ها و به تبع نیز مدیران محترم گروه‎های آموزشی مواردی در خصوص نقشه راه و محورهای عمده حركت در راستای نقشه راهبردی دانشگاه در حوزه معاونت آموزشی دانشگاه را مطرح نمودند.
 در پایان آقای دكتر هاشمی در جمع بندی مطالب، نكاتی را در خصوص مباحث مطرح شده در جلسه بیان کردند.

 DSC 2375b1