ششمین جلسه ترفیع دانشگاه برگزار شد

ششمین جلسه ترفیع دانشگاه در تاریخ 1396/07/16 ساعت 11 در محل دفتر معاونت آموزشی برگزار گردید. در این جلسه 90 فرم مطرح و در مورد آن تصمیم گیری شد.

IMG 8041board