دانشجوی امروز، دانشگاه کارآمد با برنامه‎های روزآمد در گفتگو با کارشناس اداره برنامه‎ریزی درسی و ایجاد رشته

روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد پیرامون موضوع، دانشجوی امروز، دانشگاه کارآمد با برنامه‎های روزآمد با خانم پروانه پهلوان کارشناس اداره برنامه‎ریزی درسی و ایجاد رشته معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد گفتگویی انجام داده است که حاصل این گفتگو در ذیل درج شده است.
در راستای تحقق سند راهبردی دانشگاه فردوسی مشهد مبنی بر بازنگری 20 درصد از رشته‎های دانشگاه در هرسال و با تفویض اختیار وزارت علوم به 10 دانشگاه برتر کشور جهت بازنگری برنامه‎های درسی، اداره برنامه‎ریزی درسی دانشگاه با انتصاب آقای دکتر کرمی از سال 1394 به عنوان مسئول اداره برنامه‎ریزی درسی دانشگاه با ساختار و وظایف جدید فعالیت خود را با تدوین آیین نامه‎های مورد نیاز و و تعریف فرآیندهای جدید شروع نمود.
از سال 1394 تا کنون از حدود 400 رشته موجود برای حدود 100 رشته قرارداد بازنگری برنامه درسی منعقد شده است که در حال حاضر 11 برنامه درسی مصوب و اطلاعات مربوط به آن در وبگاه معاونت آموزشی بارگذاری شده است. همچنین 15 برنامه درسی بازنگری شده به منظور تصویب در شورای برنامه‎ریزی درسی دانشگاه در دست بررسی است.
800796 copy1

لازم به ذکر است برنامه درسی رشته مدیریت آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد و رشته معماری در مقطع کارشناسی در سایت شورای گسترش وزارت علوم نیز بارگذاری شده است.