last1  

اختصاص بورس‎های تحصیلی بنیاد دانشگاهی فردوسی ویژه دانشجویان ورودی‎ سال 1396

 بنیاد دانشگاهی فردوسی در راستای یكی از اهداف خود كه ارتقای سطح علمی و آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد برای جذب داوطلبان مستعد و نخبه آزمون سراسری سال 1396 دانشگاه‎ها، بورس‎های تحصیلی اختصاصی را به كلیه دانشجویان برتر دانشگاه به شرح زیر اختصاص داده است.

  • داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی رشته‎های مهندسی با رتبه زیر 500 كشوری
  • داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی رشته‎های غیرمهندسی با رتبه زیر 2500 كشوری
  • داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی با رتبه زیر 2500 كشوری
  • داوطلبان گروه آزمایشی علوم انسانی با رتبه زیر 250 كشوری
  • داوطلبان گروه آزمایشی زبان‎های خارجی با رتبه زیر 250 كشوری

كلیه دانشجویان وروردی 1396 كه طبق مشخصات بالا دارای شرایط بورسیه شدن می‎باشند توسط مدیریت آموزشی دانشگاه به بنیاد دانشگاهی فردوسی معرفی خواهند شد.