پانزدهمین جلسه كارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه برگزار شد

پانزدهمین جلسه كارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه در روز یكشنبه 1396/07/30 در دفتر معاونت آموزشی دانشگاه برگزار شد. در این جلسه در مورد محورهای زیر بحث و گفتگو شد:
ـ  پیش نویس آیین نامه جدید تشویق و تذكر
ـ  تدوین شیوه نامه اجرایی تشویق و تذكر اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی مشمول تشویق و تذكر
ـ تعیین زمان ثابت برای برگزاری جلسات كارگروه

 IMG 8114b1