برگزاری ​جلسه شورای آموزشی دانشگاه در دانشکده الهیات و معارف اسلامی


​جلسه شورای آموزشی دانشگاه، روز یكشنبه 1396/07/30 ساعت 8 صبح در دانشكده الهیات و معارف اسلامی تشكیل و مواردی به شرح زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در ابتدای جلسه و بعد از سخنان كوتاه آقای دكتر آهنچیان در خصوص برگزرای جلسه در دانشكده الهیات در ادامه دور جدید برگزاری جلسات شورا در دانشكده‎ها، آقای دكتر رئیسان عرض خیر مقدم داشتند و سپس آقای دكتر حسن زاده، در قالب یك گزارش آموزشی، اقدامات انجام شده و نقطه نظرات مرتبط با موازین آموزشی را مطرح كردند و به چند مورد مهم از قبیل دوره‎های كار آفرینی، برگزاری جلسه برای آشناسازی اعضای هیات علمی با فرآیند كارراهه و … اشاره كردند. سپس مدیران محترم گروه‎های آموزشی دانشكده نیز نقطه نظرات خویش را در قالب پیشنهاداتی بیان كردند. بعد از آن آقای دكتر آهنچیان نكاتی را در زمینه موارد مطرح شده بیان كردند.

در ادامه جلسه، روند امور مالی و حسابداری حوزه به اختصار توضیح داده شد. در پایان آقای دكتر هاشمی در جمع بندی مطالب و در ارتباط با نكات مورد سوال بخصوص مدیران محترم گروه‎های آموزشی دانشكده، توضیحاتی ارائه كردند.

 photo 2017-10-22 09-33-53board

Untitled-130-7