جلسه هم اندیشی معاونت آموزشی دانشگاه برگزار شد

جلسه هم اندیشی مدیران معاونت آموزشی دانشگاه با كارشناسان این حوزه، روز چهارشنبه مورخ 1396/08/03 ساعت 7 صبح در دفتر معاونت آموزشی دانشگاه برگزار شد. در این جلسه ابتدا آقای دكتر هاشمی مطالبی را در ارتباط با تغییر ساختار، بازنگری در وظایف كارشناسان، تهیه تقویم كاری توسط كارشناسان حوزه، تلاش جهت معرفی و اطلاع رسانی فعالیت‎های انجام شده حوزه توسط كارشناس روابط عمومی و همكاری سایر كارشناسان، تلاش كارشناسان جهت اجرایی نمودن برنامه‎های عملیاتی مرتبط با شاخص‎های سند كاربردی حوزه معاونت آموزشی متناسب با وظایف آن‎ها، توجه به طرح تكریم ارباب رجوع در حوزه معاونت آموزشی و فعال نمودن نظام پیشنهادات در حوزه معاونت آموزشی سخنانی ایراد فرمودند. سپس هریك از مدیران و كارشناسان نیز نظرات و پیشنهادات خود را در این رابطه بیان كردند. جلسه با جمع بندی آقای دكتر هاشمی به پایان رسید.
IMG 8149board

IMG 8153 b5