نشست شورای برنامه‎ریزی درسی دانشگاه برگزار شد

نشست شورای برنامه‎ریزی درسی دانشگاه ساعت 8 روز دوشنبه مورخ 1396/08/08 با حضور اعضا در محل دفتر معاونت آموزشی دانشگاه برگزار گردید. در این نشست سند مطالعات پشتیبان مورد بررسی و ویرایش قرار گرفت و با توجه به عدم اتمام آن، ادامه بررسی و ویرایش  به جلسه آتی موكول شد.

IMG 6285 IMG 6286