فرایند آموزانه و پژوهانه اعضای هیأت علمی و مدرسان مدعو دانشگاه فردوسی مشهد

فرایند آموزانه و پژوهانه به طور خلاصه عبارت است از محاسبه و تنظیم فهرست پرداخت مبالغ حق التدریس و حق التحقیق اعضای و مدرسان مدعو که در دانشگاه فردوسی مشهد از ان به عنوان «آموزانه» و «پژوهانه» یاد می‎شود.

روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص فرایند آموزانه و پژوهانه گفتگویی با خانم طاهره صاحبیان، کارشناس مسئول امور هیأت علمی معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد انجام داده است.

محاسبه و تنظیم فهرست پرداخت مبالغ آموزانه و پژوهانه، حل تمرین‎ها، متفرقه‎ها، داوری پایان نامه‎ها، دستیاران دروس مجازی، اساتید دانشجویان خارجی، خارج از شمول، کسر موظف و نیز تهیه آمار و اطلاعات مربوط نیز در دفتر امور اعضای هیأت علمی انجام می‎شود.

77 copy2

 

کارشناس مسئول امور هیأت علمی معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد افزود: این فرایند براساس تقویمی که در تابستان هر سال بر روی سایت معاونت آموزشی دانشگاه قرار می‎گیرد اجرا می‎شود. فرایند آموزانه در نیم سال اول از نیمه دوم آبان ماه و در نیمسال دوم از نیمه دوم فروردین ماه آغاز می‎گردد و در مدت دو ماه پایان می‎یابد، به طور کلی تقریباً در هر نیمسال 2000 فرم برای حدوداً 820 نفر عضو هیأت علمی، 600 تا 700 نفر مدرسان مدعو، 200 نفر مدرسان حل تمرین، 400 تا 500 نفر متفرقه بررسی می‎شود.

صاحیبان با تشریح این موضوع که این فرایند سه بار در سال؛ نیمسال اول، نیسمال دوم و تابستان تکرار می‎شود، گفت: در هر نیمسال ابتدا کارشناس معاونت آموزشی دانشگاه اقدام به ایجاد فرم آموزانه می‎کند و فرم مذکور بعد از طی مراحل مختلف در دانشکده، در معاونت آموزشی دانشگاه بررسی می‎گردد و پس از تأیید در قالب یک سند دستی و فایل اکسل به معاونت اداری و مالی دانشگاه ارسال می‎گردد.

همچنین از نیمسال اول سال تحصیلی 76-96 آموزانه و پژوهانه پردیس بین الملل (حدود 300 تا 400 نفر) نیز طبق تقویم آموزانه در دفتر امور اعضای هیأت علمی تهیه و تنظیم می‎شود.

به طور خلاصه مسئولیت‎های کارشناس دفتر امور هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد عبارتند از :

1) بررسی و تأیید آموزانه و پژوهانه اعضای هیأت علمی و مدرسان دانشگاه

2) بررسی و تأیید پژوهانه (متفرقه) و حل تمرین و داوری پایان نامه/ رساله مدرسان مدعو

3) انجام امور حق مدیریت و واحد موظف اعضای هیأت علمی دانشگاه

4) بررسی پرونده ترفیع اعضای هیأت علمی دانشگاه

5) بررسی پرونده رکود علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه

6) انجام امور پایه‎های تشویقی اعضای هیأت علمی دانشگاه

7) بررسی و نظارت بر همکاری اعضای هیأت علمی با سایر دانشگاه‎ها

8) بررسی و نظارت بر همکاری اعضای هیأت علمی سایر دانشگاه‎ها با دانشگاه فردوسی مشهد

9) کارشناسی هیأت بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی دانشگاه

10)بررسی و تدوین آیین نامه‎ها و ضوابط و مقررات اعضای هیأت علمی

11)بررسی و تأیید آموزانه و پژوهانه پردیس بین الملل دانشگاه

 

 منبع خبر: سایت دانشگاه فردوسی مشهد- 10 آبان 1396