​جلسه شوراي مديران حوزه معاونت آموزشی برگزار شد

جلسه شوراي مديران حوزه ساعت 10 روز سه شنبه 1396/08/23 در دفتر معاونت آموزشي دانشگاه تشكيل شد. در اين جلسه آقاي دكتر گنجعلي تعدادي از پيشنهادهاي ارائه شده در طرح نظام پيشنهادهاي دانشگاه كه مرتبط با حوزه مديريتي ايشان بود را مطرح كردند. در هر مورد بحث و بررسي لازم به عمل آمد و پس از ارائه نقطه نظرات اعضا تصميم مقتضي اتخاذ گرديد.

IMG 8218

IMG 8209