نشست‎های مسئول كمیته برنامه‎ریزی درسی دانشگاه در دانشکده علوم برگزار شد

نشست مسئول كمیته برنامه‎ریزی درسی دانشگاه با مدیران محترم گروه‎های آموزشی و مجریان بازنگری برنامه‎های درسی دانشكده علوم در تاریخ 1396/08/14برگزار شد.

 NUPC3755

 LYZB8770