هفدهمین جلسه كارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه برگزار شد

هفدهمین جلسه كارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه روز یكشنبه 1396/09/05 در سالن شورای سازمان مركزی برگزار شد. در این جلسه در خصوص شیوه بازنگری آیین نامه تشویق و تذكر مدرسین غیرهیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد بحث و تبادل نظر شد.
  

IMG 82712