هفتمین جلسه ترفیع دانشگاه برگزار شد

 هفتمین جلسه ترفیع دانشگاه در تاریخ 1396/09/08 ساعت 7 در محل دفتر معاونت آموزشی برگزار گردید. در این جلسه 100 فرم ترفیع مطرح و در مورد آن تصمیم گیری شد. همچنین در خصوص پایه‎های تشویقی سال 1396 بحث و تبادل نظر گردید.

 

IMG 8041board