اعطای پایه‎های تشویقی سال 1396

هشتمین جلسه ترفیع دانشگاه در تاریخ 1396/10/17 ساعت 12 در محل دفتر معاونت آموزشی برگزار گردید. در این جلسه 70 فرم ترفیع مطرح و در مورد آن تصمیم گیری شد. همچنین فرم‎های فعالیت‎های آموزشی، پژوهشی و اجرایی، 31 نفر از اعضای هیات علمی که مانده امتیازات پژوهشی ایشان بالاتر از 100 امتیاز است (از تاریخ 1396/01/01 تا 1396/10/01) بررسی گردید و با اعطای پایه تشویقی به ایشان موافقت شد.

IMG 8041board