IMG 680611111

جلسه بازنگری برنامه درسی دانشكده علوم ورزشی برگزار شد

جلسه بازنگری برنامه‎های درسی دانشكده علوم ورزشی با حضور آقای دكتر كرمی مسئول كمیته برنامه‎ریزی درسی دانشگاه، آقایان دكتر صابری معاون محترم آموزشی دانشكده و دكترعطارزاده نماینده شورای برنامه‎ریزی درسی دانشگاه در دانشكده علوم ورزشی و مجری بازنگری برنامه درسی و مدیران محترم گروه آقایان دكتر عطری ( مدیر گروه آموزشی فیزیولوژی ورزشی)، دكترعظیم زاده ( مدیر گروه آموزشی رفتار حركتی) و خانم دكتر خوشرفتار(مدیر گروه آموزشی علوم ورزشی) ساعت 12 روز یكشنبه مورخ 1396/11/15 در دانشكده علوم ورزشی تشكیل گردید. آقای دكتر كرمی ضمن تشكر از مجریان بازنگری برنامه‎های درسی جهت پذیرش مسئولیت بازنگری، توضیحاتی در خصوص روند بازنگری برنامه‎های درسی در دانشگاه، مطالعات پشتیبان و مصوبه شورای برنامه‎ریزی درسی دانشگاه مبنی براستفاده از برنامه‎های درسی مصوب وزارت عتف بیان نمودند و سپس در خصوص سوالات،مشكلات، نقطه نظرات و پیشنهادهای اعضاء تبادل نظر شد.

IMG 6806