00000

برگزاری جلسه معارفه مدیر برنامه ریزی و توسعه دانشگاه

جلسه معارفه دکتر بیگدلی، مدیر برنامه ریزی و توسعه دانشگاه در روز دوشنبه 1396/11/30 در محل معاونت آموزشی برگزار شد. در این جلسه ضمن آشنایی با کارشناسان حوزه در خصوص اهداف و برنامه های آینده حوزه صحبت شد.

 

01
04