IMG 87260000برگزاری جلسه شورای مدیران حوزه معاونت آموزشی دانشگاه

جلسه شورای مدیران حوزه معاونت آموزشی دانشگاه ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخ 1396/12/06 در دفتر معاونت آموزشی دانشگاه و با حضور اعضا تشكیل و مواردی از بندهای دستور جلسه از جمله مساله تبعات ناشی از عدم ثبت به موقع نمرات دانشجویان، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در هر مورد تصمیم مقتضی اتخاذ گردید.​

IMG 87241