IMG 8732111  

بررسی شیوه نامه اجرایی آیین نامه بازخورد آموزشی اعضای هیأت علمی در كارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه

بیست و یكمین جلسه كارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه روز یكشنبه 1396/12/06 در دفتر معاونت آموزشی دانشگاه تشكیل شد. در این جلسه شیوه نامه اجرایی آیین نامه بازخورد آموزشی اعضای هیأت علمی، مدرسان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در پایان مقرر شد به منظور پیشرفت سریع تر، موارد اجرایی كه در شیوه نامه لحاظ نشده توسط اعضا مشخص تا در جلسه آینده مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گیرد.

 IMG 8737bb11