جلسه بازنگری برنامه‎های درسی دانشكده دامپزشكی برگزار شد

جلسه بازنگری برنامه‎های درسی دانشكده دامپزشكی با حضور آقای دكتر كرمی مسئول محترم كمیته برنامه‎ریزی درسی دانشگاه، آقایان دكتر ملكی رییس محترم دانشكده، دكتر محمدی  معاون محترم آموزشی دانشکده، مدیران محترم گروه و مجریان محترم بازنگری برنامه‎های درسی دانشكده دامپزشكی ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 1396/12/8 در محل دانشكده دامپزشكی تشكیل گردید. آقای دكتر كرمی ضمن تشكر از مجریان بازنگری برنامه‎های درسی جهت پذیرش مسئولیت بازنگری، توضیحاتی در خصوص روند بازنگری برنامه‎های درسی در دانشگاه، مطالعات پشتیبان و مصوبه شورای برنامه‎ریزی درسی دانشگاه مبنی براستفاده از برنامه‎های درسی مصوب وزارت و طرح درس  بیان نمودند و سپس در خصوص سوالات،مشكلات، نقطه نظرات و پیشنهادهای اعضاء در موارد مطرح شده تبادل نظر شد.

 

IMG 686000002

IMG 68630001