IMG 000101

 بررسی شیوه نامه اجرایی آیین نامه بازخورد آموزشی اعضای هیأت علمی در کارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه

بیست و دومین جلسه كارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه روز یكشنبه 1396/12/13 در دفتر معاونت آموزشی دانشگاه تشكیل شد. در این جلسه بندهایی از شیوه نامه اجرایی آیین نامه بازخورد آموزشی اعضای هیأت علمی / مدرسان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در پایان مقرر شد كه برای جلسه بعدی، پیش نویس شیوه نامه با توجه به نظرات و پیشنهادهای ارائه شده مجددا باز نویسی شود.