نشست مدرسان دانشگاه روح القدس با معاون محترم آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد و رییس محترم دانشکده الهیات و معارف اسلامی

در روز دوشنبه مورخ 1396/12/14 نشست مدرسان دانشگاه روح القدس با معاون محترم آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد و رییس محترم دانشکده الهیات و معارف اسلامی برگزار شد. در این جلسه در خصوص عملی‎سازی تفاهم نامه موجود بین دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه روح القدس لبنان تبادل نظر شد. همچنین ظرفیت همکاری‎های موجود بین دو دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت.

IMG 8742000001