برگزاری نشست شورای برنامه‎ریزی درسی دانشگاه

نشست شورای برنامه‎ریزی درسی دانشگاه ساعت 8 روز دوشنبه مورخ 1397/01/27با حضور اعضا در محل سازمان مركزی دانشگاه برگزار گردید.
در این نشست آقای دكتر كرمی مسئول كمیته برنامه‎ریزی دانشگاه گزارشی از فعالیت‎های شورای برنامه‎ریزی درسی دانشگاه در سال 1396 ارائه نمودند. در ادامه آقای دكتر فرزاد قائمی مجری محترم بازنگری برنامه درسی ادبیات حماسی در مقطع دكتری گزارش خود را در زمینه مطالعات پشتیبان و برنامه درسی بازنگری شده ارائه کردند كه ضمن تایید برنامه درسی، پیشنهادهای اصلاحی توسط اعضا مطرح گردید.

IMG00001 70781 
 IMG00002 7075  IMG000003 7077