بیست و چهارمین جلسه كارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه برگزار شد

بیست و چهارمین جلسه كارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه روز یكشنبه 1397/02/02 در دفتر معاونت آموزشی دانشگاه تشكیل شد. در این جلسه درخصوص4 بند اول از ماده 3 شیوه نامه اجرایی آیین نامه بازخورد آموزشی اعضای هیأت‌علمی / مدرسان بحث و تصمیم گیری شد.

IMG 96281
 IMG 96291