برگزاری شوراي آموزشي دانشگاه

​شوراي آموزشي دانشگاه در روز يكشنبه مورخ 23 مرداد 1401 ساعت 8 صبح در سالن شوراي سازمان مركزي برگزار شد. در اين نشست شيوه‌نامه آموزش منعطف معاونت آموزشي دانشگاه فردوسي مشهد در نيمسال اول سال تحصيلي 1402-1401 بررسي و بعد از بحث و تبادل نظر اعضا به تصويب رسيد.

1

2