نشست شوراي آموزشي دانشگاه ساعت 8 روز يكشنبه مورخ 1402/08/14 در سالن شوراي سازمان مركزي برگزار شد.

در اين نشست بعد از توضيحات مقدماتي توسط آقاي دكتر شعباني وركي معاون آموزشي دانشگاه، پيشينه و استلزامات تدوين شيوه‌نامه دكتري پژوهش‌محور بين‌الملل توسط آقاي دكتر بذرافشان رئيس اداره امور دانشجويان غير ايراني تشريح و سپس بحث و تبادل‌نظر توسط اعضاي محترم جلسه صورت گرفت. با توجه به جمع‌بندي ديدگاه‌هاي مطرح‌شده، مقرر شد اصلاحاتي در بندهاي مختلف شيوه‌نامه همانند شرايط عمومي و اختصاصي پذيرش، تعداد واحدهاي درسي، ارزشيابي رساله و ... اعمال و در جلسه بعدي شوراي آموزشي دانشگاه در خصوص آن تصميم‌گيري شود.

IMG 1994

IMG 1998

IMG 1999