نشست شوراي آموزشي دانشگاه با حضور اعضاي شوراي آموزشي، تعدادي از معاونان پژوهشي دانشكده‌ها، كارشناسان حوزه پژوهش و فناوري دانشكده‌ها ، مديران حوزه معاونت پژهشي و برخي از كارشناسان حوزه معاونت آموزشي دانشگاه، ساعت 8 روز يكشنبه مورخ 1402/08/28 در سالن شوراي سازمان مركزي برگزار شد.

در اين نشست بعد از توضيحات مقدماتي در خصوص پيشينه و فرايند تدوين دستورالعمل نحوه اعطاي پايه‌هاي تشويقي به اعضاي محترم هيات علمي بر اساس آيين‌نامه ابلاغي 1402 وزارت عتف توسط آقاي دكتر شعباني وركي معاون آموزشي دانشگاه، خانم كتابداري كارشناس حوزه معاونت آموزشي به تشريح جزئيات فرايند اجرا و امتيازدهي به شاخص‌ها پرداختند. در پایان پس از بحث و تبادل‌نظر اعضا مقرر شد با توجه به عدم آماده شدن زيرساخت‌هاي حوزه فاوا، فرايند اجرايي دستورالعمل، به‌صورت دستي طي هفته‌هاي آينده آغاز و از سال بعد امتيازدهي به‌صورت سيستمي انجام پذيرد.

 photo7862627085

photo7862627243

photo7862629165