​دومین جلسه از سری نشست‌های  معاونت آموزشي با روساي دانشكده ها در تاریخ 19 / 01 / 1403 در دفتر معاونت آموزشی  برگزار شد. در اين جلسه به بررسی چالش‌ها و مسائل مرتبط با دانشکده‌ها پرداخته شد تا از نظرات و پیشنهادات همکاران در جهت رفع مشکلات و هماهنگی هرچه بیشتر دانشکده‌ها با معاونت آموزشی بهره‌وری شود.

1

2

3