نشریه شهاب

شورای هدایت استعدادهای برتر (شهاب) در راستای اهداف خود گام‎های مؤثری برداشته است و برای انعکاس آن نشریه شهاب را به چاپ می‎رساند.

 images  فصل نامه خبری ترویجی معاونت آموزشی (ویژه نامه شهاب)

 images  نشریه شهاب شماره چهارم

 images  نشریه شهاب شماره سوم

 images  نشریه شهاب شماره دوم

 images  نشریه شهاب شماره یک

 images  نشریه شهاب شماره صفر