نشست شوراي آموزشي دانشگاه ساعت 8 روز يكشنبه مورخ 1402/11/08 در سالن شوراي سازمان مركزي برگزار شد. در ابتداي اين نشست آقاي دكتر امين خندقي معاون آموزشي دانشگاه، در خصوص اعطاي پايه تشويقي به 394 عضو هيات علمي و اقدام جهت صدور احكام آن‌ها توضيحاتي ارائه نموده و تأكيد كردند طبق پيش‌بيني انجام‌شده اين فرايند براي سال 1403 از خردادماه آغاز خواهد شد. در ادامه موضوع تأسيس و توسعه آزمايشگاه آموزشي مبتني بر فناوري متاورس در دانشگاه مطرح شد. با توجه به اينكه مأموريت پشتيباني و تجهيز امكانات آموزش مجازي به مركز آموزش‌هاي الكترونيك دانشگاه محول شده است خانم دكتر امين طوسي رئيس گروه آموزش‌هاي الكترونيكي طرح اوليه تأسيس آزمايشگاه آموزشي مبتني بر متاورس را ارائه نمودند. بر اساس توضيحات ايشان به‌صورت پايلوت اين آزمايشگاه در دو دانشكده مهندسي و علوم ايجاد خواهد شد. در ادامه اعضا به بحث و تبادل‌نظر در خصوص طرح مذكور پرداختند. موضوعات و ديدگاه‌هاي مطرح‌شده در 5 محور زير قابل دسته‌بندي مي‌باشد:

  1. ساختار و نحوه استقرار آزمايشگاه: مي‌تواند به 4 شكل كاملاً متمركز در يك محل مشخص در سطح دانشگاه، متمركز در يك محل مشخص و هم‌زمان در چند دانشكده، قرارگيري در دو حوزه كلان علوم انساني و علوم پايه و مهندسي، استقرار در تمامي دانشكده‌ها باشد.
  2. كاربرد: مي‌تواند حوزه‌هاي مختلف از مباحث ايمني تا گردشگري را در برگيرد.
  3. ملاحظات محتوايي: دربردارنده نحوه ارائه محتوا و فرايند توليد آن و مباحث مربوط به رعايت اصل و ارزش‌هاي اخلاقي و پيامدهاي آن مي‌باشد.
  4. فلسفه متاورس كه از سه منظر راهبر آموزش، يار و هميار آموزش، ابزار آموزش قابل‌پيگيري است.
  5. تأسيس رشته‌هاي متاورس كه سازوكار آن از طريق گروه برنامه‌ريزي آموزشي و درسي دانشگاه بررسي مي‌شود.

در پايان مطابق با گزارش آقاي دكتر رستگار مقدم رئيس گروه شناسايي و هدايت استعدادهاي برتر دانشگاه در خصوص پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره‌هاي كارشناسي ارشد​ با كسر 4 واحد از مجموع سه‌چهارم واحدهاي درسي مصوب تا پايان نيمسال ششم تحصيل دانشجويان ورودي 98 و 99 كه تحصيل آن‌ها تحت تأثير شرايط ناشي از همه‌گيري كرونا قرارگرفته‌اند، موافقت شد.

IMG 3637

IMG 3639

IMG 3640

IMG 3641