نشست شوراي آموزشي دانشگاه ساعت 8 روز يكشنبه مورخ 1402/11/29 در سالن شوراي سازمان مركزي برگزار شد. در ابتداي اين نشست آقاي دكتر امين خندقي معاون آموزشي دانشگاه، گزارشي از فعاليت‌هاي هيأت مميزه شامل رسيدگي به پرونده‌هاي واصله از كميسيون‌ها و پيشنهاد براي صدور احكام جديد پايه‌هاي تشويقي را ارائه نمودند. در ادامه خانم دكتر شريفي معاون آموزشي دانشكده ادبيات و علوم انساني به نمايندگي از معاونين آموزشي دانشكده ها مسائل آموزشي را مطرح نمودند. سپس اعضا به بحث و تبادل‌نظر در خصوص موضوعات مختلف پرداختند. ازجمله مسائل و پيشنهاد‌ها مي‌توان به موارد زير اشاره نمود.

  • تأييد پيش انتخاب واحد توسط استاد راهنما منجر به طولاني شدن فرايند انتخاب واحد مي‌شود؛ بنابراين بر تسهيل فرايند انتخاب واحد تاكيد شد.
  •  قرارگيري يكي از روزهاي انتخاب واحد در ايام تعطيل، مشكلات اجرايي به همراه دارد.
  • پيش‌نياز و هم نياز بودن برخي دروس منجر به مشكلاتي براي دانشجويان مي‌شود.
  • سامانه هم براي اساتيد مدعو فرايند بسيار طولاني دارد و افراد ثبت‌نام‌شده بدون اطلاع از قوانين آموزشي دانشگاه در كلاس درس حضور مي‌يابند كه مشكلات متعددي را ايجاد مي‌كند. پيشنهاد مي‌شود ضمن اطلاع‌رساني تمامي قوانين آموزشي پيش از ثبت‌نام در سامانه هم، نظارت دقيق بر فعاليت آموزشي آنان توسط دفتر نظارت و ارزيابي دانشگاه صورت گيرد.

در پايان آقاي دكتر امين خندقي پس از جمع‌بندي مسائل مطرح‌شده تأكيد كردند در جلسات ديگر مجدد مسائل پربسامد دانشكده‌ها بررسي و اقدام لازم جهت رفع آن‌ها انجام خواهد شد.

1

2

3