نشست شوراي آموزشي دانشگاه ساعت 8 روز يكشنبه مورخ 1402/12/13 در سالن شوراي سازمان مركزي برگزار شد. در ابتداي اين نشست آقاي دكتر امين خندقي معاون آموزشي دانشگاه، توضيحاتي درباره اطلاعيه معاونت آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مبني بر چگونگي برگزاري كلاس‌هاي دانشگاه در تمام مقاطع تحصيلي در هفته‌هاي پاياني سال ۱۴۰۲ و همچنين هفته آغازين پس از تعطيلات نوروزي ارائه نمودند.

در ادامه آقاي دكتر قلندريان مدير برنامه‌ريزي و توسعه آموزش، موضوع قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت به‌ويژه ماده 26 آن در خصوص قواعد آموزشي مؤسسات آموزش عالي در مواجهه با دانشجويان مادر را مطرح و سپس خانم دكتر فخار مشاور رئيس دانشگاه در امور بانوان به تشريح پيشنهادات حاصل از برگزاري نشست‌هاي متعدد با دانشجويان مادر پرداختند. در پايان بعد از بحث و تبادل‌نظر اعضا، پيشنهادات در دو حوزه بلندمدت و كوتاه‌مدت دسته‌بندي و مقرر شد پيشنهادات بلندمدت جهت ارائه به وزارت عتف تعيين شود. همچنين به‌منظور حل مسائل اين دانشجويان در نيمسال جاري دانشكده‌ها با همكاري معاون آموزشي و مديران گروه و پس از استعلام از امور بانوان دانشگاه اقدام نمايند.

 IMG 5187

IMG 5188

IMG 5189

IMG 5190