نتایج دوره ششم جلسه‎های تشویق و تذکر سال 1395 دانشگاه

دوره ششم جلسات تشویق و تذکر دانشگاه با حضور مدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه و مسئولین دانشکده‎ها در دفتر ریاست دانشکده برگزار شد و نتایج به شرح زیر اعلام گردید.

در اولین و دومین جلسه در تاریخ‎های 1395/01/23 و 1395/01/24، ده گروه آموزشی دانشکده کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت که سه نفر مشمول تشویق و چهار نفر مشمول تذکر شدند.

در سومین جلسه در تاریخ 1395/01/30، پنج گروه آموزشی دانشکده علوم اداری و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت که پنج نفر مشمول تذکر شدند.

در چهارمین جلسه در تاریخ 1395/01/31، هفت گروه آموزشی دانشکده مهندسی مورد بررسی قرار گرفت که یک نفر مشمول تشویق و نه نفر مشمول تذکر شدند.

در پنجمین جلسه در تاریخ 1395/02/01، چهار گروه آموزشی دانشکده علوم مورد بررسی قرار گرفت که چهار نفر مشمول تذکر شدند.

در ششمین جلسه در تاریخ 1395/02/06، سه گروه آموزشی دانشکده علوم ورزشی مورد بررسی قرار گرفت که پنج نفر مشمول تذکر شدند.