IMG 6778board

برگزاری دهمین جلسه كارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه

دهمین جلسه كارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه ساعت 11 روز یكشنبه 1396/02/24 در دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه برگزار شد. در این جلسه ابتدا گزارش كار مطالعاتی انجام شده توسط آقای دكتر سرمد در راستای بازنگری آئین نامه تشویق و تذكر اعضای هیأت علمی ارایه شد و  تصمیم گیری در خصوص تعیین ضریب برای متغیرهای مورد نظر به پس از  مطالعه و ارایه گزارش دیگر با توجه به ورود متغیرهای بیشتر در برنامه موكول گردید.