شانزدهمین كارگروه نظارت و ارزیابی دانشگاه برگزار شد

شانزدهمین جلسه كارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه در روز یكشنبه  1396/08/14 در دفتر معاونت آموزشی دانشگاه برگزار شد. در این جلسه محورهای زیر مورد بررسی و گفتگو قرار گرفت:

ـ بند هفتم از پیش نویس آیین نامه جدید تشویق و تذكر اعضای هیأت علمی دانشگاه

ـ نحوه انجام تحلیل آماری و طراحی مدل‎های توزیع نتایج ارزیابی‎ها

IMG 8176b0

IMG 8180b3