هجدهمين جلسه كارگروه مشورتي نظارت و ارزيابي دانشگاه برگزار شد

هجدهمین جلسه كارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه در روز یكشنبه 1396/09/12 ساعت 12 در محل دفتر معاونت آموزشی دانشگاه برگزار شد. در این جلسه بخش اول ( الف) آیین نامه بازخورد (تشویق و تذكر) فعالیت‎های آموزشی اعضای هیأت علمی و مدرسان دانشگاه و همچنین مواردی از بخش دوم (ب) این آیین نامه مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت. درآخر مقرر شد پس از  اجماع پیشنهادها و نقطه نظرهای اعضای كارگروه، پیش نویس نهایی آیین نامه به منظور تصویب اولیه در جلسه بعدی مطرح شود.

IMG 82881

  IMG 82842